برگه نمونه

کلمات ذیل روی سرور آلمان دارای مشکل هستند:
ماتیلدا

فداکاری

رضا دانشور